imageimageimage

s  23568512

   นางนุชนาฏ  เจริญสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม

37

ico ita

LINK ที่น่าสนใจ

91-7803

logonationedu

logoniets
moe
mua
obec
omoe
onec
ops
vec

เข้าสู่ระบบสมาชิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

การจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนดาราคาม

คลิกอ่านรายระเอียด

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย)

 คลิกอ่านรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
      คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ "ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
      การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ข้อ

                                                      ข้อมูล

O1

โครงสร้างหน่วยงาน

- แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา

- แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 5 ฝ่าย

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

O5

ข้อมูลการติดต่อ

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม

2. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

3. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

4. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

6. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

7. พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

8. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

9. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548

10. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

O8

Q&A

O9

Social Network

O10

แผนดำเนินงานประจำปี  

O11

- รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

- ภาพประกิจกรรม

O12

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2563

O13

คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

- แนวทางการปฏิบัติงาน ฝ่ายงบประมาณ

- แนวทางการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

- แนวทางการปฏิบัติงาน ฝ่ายบุคคล

- แนวทางการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- ขั้นตอน 1

- ขั้นตอน 2

- ขั้นตอน 3

- ขั้นตอน 4

- ขั้นตอน 5

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16

รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่มีต่อการบริหารงาน 4 ฝ่ายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดาราคาม

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของสถานศึกษาโรงเรียนดาราคาม ปีการศึกษา 2564

O17

E-Service

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O20

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O22

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. รายงานผลการปฏิบัติงานปี2564

2. บัญชีจำนวนลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนดาราคาม

3. รายงานการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

4. รายงานผลการบริหารอัตรากำลัง

5. สำรวจข้อมูล อัตรากำลังครูโรงเรียนดาราคามปี64

O29

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนดาราคาม

- แนวปฏิบัติในการจัดการร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนดาราคาม

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและและประพฤติมิชอบ

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนดาราคาม

2.พิธีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนดาราคาม

 

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40

รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน