logobaner2

imageimageimage

s  23568512

   นางนุชนาฏ  เจริญสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม

37

ico ita

LINK ที่น่าสนใจ

91-7803

logonationedu

logoniets
moe
mua
obec
omoe
onec
ops
vec

เข้าสู่ระบบสมาชิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

การจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนดาราคาม

คลิกอ่านรายระเอียด

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย)

 คลิกอ่านรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติโรงเรียน


 โรงเรียนดาราคามตั้งอยู่ในบริเวณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน เดิมชื่อโรงเรียนบ้านกล้วย สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดนักเรียนเข้าเรียน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 และฝากเรียนที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โดยผ่านการคัดเลือกมาจากกรมฯ ทางโรงเรียนยังไม่ได้มีการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเนื่องจากตอนนั้นอยู่ในระหว่างการสร้างโรงเรียนิทั้งนี้ทางกรมฯ ได้จัดครูเข้ามาประจำโรงเรียนไว้จนเกือบครบทุกรายวิชา ดังนั้นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 ห้อง นักะนันน้นเรียนชายหญิงทั้งหมด 183 คนจึงถือเป็นนักเรียนดรงเรียนรุ่นแรกของโรงเรียน โดยมี นางอุไร ศรีธวัช ณ อยุธยา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ครั้นต่อมา วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2506 จึงย้ายมาเปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ ณ ที่อยู่ปัจจุบัน บริเวณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ขณะนั้น)ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนดาราคาม" ซึ่งหมายความว่าบ้านดาวเพื่อให้เข้าชุดกับอาคารบริเวณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ

         ในด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนในสมัยแรกเริ่มนั้น เนื่องจากยังอยุ่ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนการศึกษา  ภาคบังคับ จากประถมศึกษาปีที่ 4 มาเป็นภาคบังคับประถมศึกษาปีที่ 7 ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนภาควิชาการและการงานพื้นฐานอาชีพซึ่งจะต้องสัมพันธ์กันไป ทางโรงเรียนจึงมีการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานอาชีพ เช่ร รำไทย ดนตรีไทย คหกรรม เย็บผ้า ช่างไม้ เกษตร ไฟฟ้า เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนช่วยเหลือตัวเองเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือนำวิชาเหล่านนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยโรงเรียนจัดเตรียมบุคลากร(คุณครู)ที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะสาขาวิชาชีพนั้นๆ มาสอนนักเรียน

          พ.ศ.2505 เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะโรงเรียนดาราคามขึ้นเป็นโรงเรียนชั้นเอกและแต่งตั้งให้ นางสาววรณี สุนทรเวช ศึกษานิเทศก์กรมมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก (เมื่อมีการนำระบบ P.C มาใช้ในการบริหารราชการ ได้มีประกาศแต่งตั้งครูใหญ่โรงเรียนดาราคามเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดารคาม)

          วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2519 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้นางสาววรณี  สุทรเวช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคามในปี พ.ศ. 2520 ได้เปิดสอนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียน 210 คน นางสาววรณี สุนทรเวช รักษาตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมัธยมดาราคาม ใช้อักษรย่อ ด.ค. โรงเรียนมัธยมดาราคามได้เลิกกิจการเมื่อจำหน่ายนักเรียนออกเพราะจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2523

       วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ได้สังกัดจากกรมสามัญศึกษามาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวง  ศึกาาธิการ (สปช) และอยู่ในกลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนดาราคาม โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนวัดด่าน โรงเรียนวัดมหาบุศย์ โรงเรียนบ้านหนองบอน

           วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 นางสาววรณี สุนทรเวช ผู้อำนวยการดรงเรียนดาราคาม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 9

     ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนดาราคามได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521    (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.2533) ตั้งแต่ชั้นปประถมศึกษาปีที่ 1-6

       ปี พ.ศ. 2546 มีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ มีการจัดระเบียบบริหารราชการและแบ่งส่วนราชการใหม่ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศกระทรวงศึกษธิการเรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2546 โรงเรียนดาราคามจึงขึ้นตรงกับสำนักงานเขต 1 (สพท.กทม.เขต 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

         ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการใหม่ โรงเรียนดาราคามจึงขึ้นตรงกับสำนักเขตพื้นที่การศึกษ