กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การเทียบโอนผลการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.84 KB
พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.94 KB
พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-1-พ.ศ.-2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.74 KB
พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
พรบ.ข้าราชการครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422.39 KB
พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-1-พ.ศ.2547
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.89 KB
พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2-พ.ศ.2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.47 KB
พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3-พ.ศ.2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
ระบียบกระทรวงศึกษาธิการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB
พรบ ข่าวสาร 40
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.42 KB
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB