รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
บัญชีจำนวนลูกจ้างชั่วคราว ที่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.45 KB
แบบรายงานข้อมูนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.3 KB
แบบแสดงจำนวนครูตาม จ.18
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252.05 KB